Chronológia najdôležitejších udalostí

 

 

Začiatok školského roka

1. 9. 2021

Začiatok školského vyučovania

2. 9. 2021

Začiatok vyučovania podľa rozvrhu

3. 9. 2021

Vstupné testy

14.9. - 17.9. 2021

Pedagogická rada

9. 9. 2021

Rodičovské združenia

21. - 23. 9. 2021

Testovanie pohybových predpokladov 1. a 3. ročníka

September – október 2021

Európsky deň jazykov

29. 9. 2021

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie

27.9. - 1. 10. 2021

Jesenné prázdniny

28. - 29. 10. 2021

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok

9.11. - 16. 11. 2021

Hodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok

18. 11. 2021

Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič

23. - 25. 11. 2021

Kurz spoločenského tanca

december 2021

Vianočný klavírny koncert pre rodičov a priateľov školy (závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie)

 december  2021

Vianočné prázdniny

23. 12. 2021 - 7. 1. 2022

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok

11. - 19. 1. 2022

Klasifikačná pedagogická rada za 1. polrok

20. 1. 2022

Výchovný koncert/divadlo (závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie)

január 2022

Rodičovské združenia

18. - 20. 1. 2022

Odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení

31. 1. 2022

Koniec 1. polroka

31. 1. 2022

Polročné prázdniny

4. 2. . 2022

Začiatok 2. polroka

1. 2. 2022

Otvorené hodiny pre budúcich prvákov

február 2022

Jarné prázdniny

21.2. - 25.2. 2022

Čítam, čítaš, čítame

Marec 2022

Veľkonočné prázdniny

14.4.. - 19. 4. 2022

Divadlo v ANJ (závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie)

apríl 2022

Zápis do 1. ročníka

január - marec. 2022

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok

od 5.do 13. apríla 2022

Hodnotiaca pedagogická rada

21. 4. 2022

Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič

26. - 28. 4. 2022

Cambridgeská skúška podľa pokynov Britskej rady

Testovanie 5

podľa pokynov NÚCEM

Deň detí

1. 6. 2022

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok

2.6. - 10. 6. 2022

Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič

14. - 16. 6. 2022

Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok

21. 6. 2022

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie

jún 2022

Odovzdávanie vysvedčení a slávnostné ukončenie šk. roka

30. 6. 2022

Koniec 2. polroka

30. 6. 2022

Hodnotiaca pedagogická rada

4. 7. 2022

Letné prázdniny

1. 7. - 2. 9. 2022

 

Operatívne porady vedenia školy: každý štvrtok o 7:30
Pracovné porady pedagógov: prvý utorok v každom mesiaci o 7:30 a podľa potrieb
Zasadnutie Pedagogickej rady: podľa organizácie školského roka a podľa potrieb
Zasadnutia MZ a PK raz za dva mesiace + podľa potreby
Zasadnutie Žiackej rady každú prvú stredu v mesiaci o 13:45
Zasadnutie výchovnej komisie podľa potreby
Zasadnutie Rady školy september, január, jún + podľa potreby
 

DIÁRIUM