Vývin reči a logopedická starostlivosť

Myslieť si, že ak dieťa do troch rokov nerozpráva je normálne a bežné je škodlivý mýtus. Niektoré deti sa naozaj rozhovoria až po treťom roku a skutočne dobehnú svojich rovesníkov. Ale naozaj len niektoré. Ostatné ich nedobehnú a môže sa u nich rozvinúť vážna porucha narušeného vývinu reči - dysfázia. Deti s dysfáziou hovoria málo, nesprávne, agramaticky, neochotne, neisto a reči ani dobre nerozumejú. Postupne začnú rozumovo zaostávať a neskôr majú veľké problémy v škole: ťažko sa učia čítať a písať, robia chyby v diktátoch, neznášajú slohové práce a ťažko si zapamätajú učivo, pretože takmer všetko sa opiera o reč.

Ak má rodič obavu, netreba čakať a počúvať dobre mienené rady ("však ani naša malá  nerozprávala") a čím skôr je vhodné vyhľadať dobrého logopéda. Skorá diagnostika môže dieťaťu ovplyvniť vzdelanie, realizáciu, dobrý život. Účasnú plasticitu mozgu možno do piatich rokov vhodnými terapeutickými postupmi stimulovať a možný rizikový vývin úplne odvrátiť.

Reč je hlavný nástroj myslenia, intelekt dieťaťa sa vyvíja kompatibilne s vývojom reči. Ak má dieťa drobný chyby vo výslovnosti okolo štvrtého roku života - nesprávne vyslovuje sykavky, R, L, je to vývinová norma. Niektoré deti to zvládnu samé, iné potrebujú pomoc. V piatom roku je vhodné konzultovať s odborníkom či je potrebná a vhodná intervencia.

Ak rodič potrebuje pomoc logopéda (áno, rodič, nie dieťa!), je nutné, aby nácvik správnej reči robil hlavne rodič - nie logopéd. Logopéd je radca. Mal by naučiť a usmerniť rodiča, čo má v tréningu s dieťaťom robiť a čo určite nie. Logopedická ambulancia nie je "krúžok" kam dieťa treba odniesť a počkať kým skončí. Logopedická terapia ak je správna musí byť účinná, inak pri zdĺhavom postupe býva otravná pre dieťa, rodiča aj logopéda a míňa sa účinku.

Varovné signály kedy je potrebné pri vývine reči odborné vyšetrenie:

  • 2-ročné dieťa: ak rozpráva veľmi málo, hovorí nezrozumiteľne aj pre blízkych, dospelí majú podozrenie, že dieťa málo rozumie reči,
  • 3-ročné dieťa: ak hovorí veľmi nezrozumiteľne a rozumejú mu len veľmi blízke osoby, slová skracuje, komolí, nevie povedať dlhšie slovo, mení slová na označenie tej istej veci a dospelí majú podozrenie, že dieťa málo rozumie reči,
  • 4-ročné dieťa: ak stále hovorí s častými gramatickými chybami,
  • 5-ročné dieťa a dieťa pred nástupom do školy: ak nevie správne vysloviť sykavky, c-č, s-š, dz-dž, z-ž a spoluhlásky l, r, hoci inak vyslovuje správne, rozumie reči a tvorí gramaticky zložité a správne vety,
  • kedykoľvek aj v ranom veku: ak dieťa aj mierne koktá dlhší čas a ak rodič cíti o vývin reči svojho dieťaťa obavy.

Pre malé deti do troch rokov nie je vhodné časté sledovanie animovaných rozprávok, ani počúvanie rozprávok z cédečiek. Dieťa sa učí aj tým, že sleduje pohyb pier, mimiku a celkovú reč tela.

 

DIÁRIUM