NAVIGÁCIA

OZ Združenie pre rozvoj vzdelávania

Združenie pre rozvoj vzdelávania so sídlom na Lermontovovej 1 v Košiciach je nezisková mimovládna a apolitická organizácia.

Vo svojej pôsobnosti od roku 2002 zabezpečuje, podporuje a kooperuje vzdelávanie a vzdelávacie aktivity bez ohľadu na vek, národnosť, vierovyznanie a postavenie každého, kto sa chce učiť.

Jedným z kľúčových cieľov je vytvoriť kvalitné podmienky pre efektívne učenie vrátane podnetného profesionálneho, atraktívneho a bezpečného prostredia a kvalitných učebných osnov, materiálneho a finančného zabezpečenia.

Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti združenie vytvorilo ucelený originálny a otvorený systém výchovy a vzdelávania pre deti a mládež vo veku 2 - 15 rokov v Súkromnej materskej škole a Súkromnej základnej škole, ktoré sídlia v prenajatých priestoroch na Lermontovovej 1 a Jiskrovej 3 v Košiciach.

Cieľovou skupinou vzdelávania je súčasne kvalitný moderný a flexibilný tím profesionálov, ktorí sa na výchove a vzdelávaní podieľajú, odborné vedenie a podpora rodičov a rodín detí ako súčasť celostného učenia. Preferujeme partnerský a akceptujúci prístup, staviame na tradičných morálnych a humánnych hodnotách.

Rešpektujeme, že cesta k osobnému šťastiu a úspechu nie je univerzálna, ale originálna pre každého a v každom zvlášť a že proces učenia je trvalý a spontánny proces. Ideálom učenia nie sú pre nás iba vedomosti a príprava "len" pre úspešné zvládnutie štúdia na vyššom stupni, ale predovšetkým rozvinúť schopnosť sám sa učiť a mať z toho radosť, byť zodpovedný za svoje vzdelanie a rozhodnutia a zostať pri tom sám sebou.

Špičkové vzdelanie považujeme za samozrejmosť. My chceme dosiahnuť viac - vzdelanosť.

AKTUALITKY

 

DIÁRIUM