ADHD

Je to porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou. Býva pozorovateľná už v predškolskom veku. Nejde o chorobu, ale o určitý stav mozgovej činnosti. Deti napriek výkyvom pozornosti majú primeranú alebo nadpriemernú inteligenciu. Vyžadujú si špeciálny výchovný prístup a ich rodičia podporu odborníkov, aby sa porucha neprejavila aj na ich sebadôvere a vzájomnom vzťahu.

Typické prejavy: znížená schopnosť sústrediť sa, prelietavá pozornosť (podnety z prostredia akoby pôsobili na dieťa rovnakou intenzitou a ono nevie robiť medzi nimi výber), poruchy učenia (dysgrafia, dysortografia alebo dyskalkúlia), nadmerná živosť (dieťa je neposedné), impulzívne správanie.

Nutné: dôkladná diagnóza, stanovenie liečby a intervencie na základe spolupráce so špecialistami, úprava výživy.

Na vzniku ADHD sa asi 70%-ami podieľa dedičnosť, zvyšných 30% sa pokúšajú vysvetliť teórie o iných faktoroch (pesticídy, potravinové aditíva, toxické vplyvy počas gravidity - alkohol, fajčenie, deficit vo výžive).

ADD = deficit pozornosti bez prejavov hyperaktivity.

 

DIÁRIUM