Dokumenty

  • Zaradenie školy do siete škôl
  • Školský vzdelávací program
  • Plán práce školy
  • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a postupoch
  • Organizačný poriadok
  • Štatút školy
  • Evidencia sťažností a úrazov

Tieto dokumenty sú prístupné k nahliadnutiu v kancelárii školy.

(537.52)
(kb)
(216.83)
(kb)
(38.24)
(kb)
(93.86)
(kb)
(225.94)
(kb)

AKTUALITKY

 

DIÁRIUM