Prijímacie konanie

Do prvého ročníka SZŠ sú žiaci prijímaní od 1. septembra v kalendárnom roku pre nadchádzajúci školský rok s možnosťou zaškolenia dieťaťa v prípravnom ročníku. V prijímacom konaní sú z kapacitných dôvodov uprednostnení žiaci prípravného ročníka Detského montessori centra.

Podmienkou prijatia dieťaťa do prvého ročníka SZŠ je úspešné zvládnutie monitoringu školskej zrelosti podľa profilu absolventa predprimárneho vzdelávania pred zápisom. Pred aktuálnym nástupom dieťaťa je nutné predložiť lekárske potvrdenie, že dieťa je zdravé a môže byť zaradené do bežného detského kolektívu. Potvrdenie sa vzťahuje aj na prejavy alergie.

Zápis do 1. ročníka SZŠ prebieha v zmysle platnej legislatívy v januári až apríli príslušného kalendárneho roka pre nadchádzajúci školský rok, podľa kapacitných možností aj po tomto termíne priebežne. Konkrétny termín je vždy aktualizovaný najneskôr v decembri. Zápis prebieha individuálne, konkrétny čas je potrebné rezervovať v kancelárii školy.

Do vyššieho postupného ročníka z inej základnej školy je žiak prijatý na základe úspešného zvládnutia interných testov v príslušnom ročníku.

Rodič aj dieťa majú možnosť spoznať školu reálne pred nástupom (návštevy a osobné konzultácie, účasť na vyučovaní, otvorené hodiny, prípravný ročník).

Škola si vyhradzuje právo výberu žiakov.

Administrácia pri zápise:

- osobný rozhovor s rodičmi, návšteva školy (priestory, vyučovanie, klub, kontakt s deťmi a pedagógmi)

- účasť dieťaťa jeden deň v škole/prípravnom ročníku (v doprovode s rodičmi alebo bez ZZ podľa záujmu)

- vyplnenie a odovzdanie prihlášky, úhrada zápisného

- rozhodnutie o prijatí

- prebratie rozhodnutia RŠ a certifikátu o prijatí dieťaťa

- podpis zmluvy o štúdiu na SZŠ

Prijatie do pracovného tímu

Žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom a motivačným listom zasielajte na našu kontaktnú adresu. V prípade zaradenia do užšieho výberového konania Vás budeme kontaktovať.

AKTUALITKY

 

DIÁRIUM