Kozmická výchova

Má dieťaťu sprostredkovať predstavu o súhre jednotlivých súčastí kozmu, t. j. živej a neživej prírody a človeka. Vedomosti o svete deti získavajú prostredníctvom modifikovanej výučby zemepisu, astronómie, biológie, dejepisu, fyziky a chémie. Už deti v predškolskom veku získavajú vedomosti o prírode formou praktických príkladov a pokusov. Poznávajú zvieratá, učia sa rozoznávať stromy a kríky, starajú sa o prírodu.

 

DIÁRIUM