Montessori pedagogika

         

„Ktokoľvek zasahuje do života dieťaťa, dotýka sa najcitlivejšej častice celku, ktorá má korene v dávnej minulosti a smeruje k nedozernej budúcnosti.“

Maria Montessori

Súkromná základná škola, Detské montessori centrum aj Súkromný školský klub detí vo svojom edukačnom programe a koncepte starostlivosti o deti vychádzajú z moderných filozofických smerov, aplikujú overené didaktické postupy. Jedným z významných východísk je aj montessori pedagogika založená na vnútornej motivácii dieťaťa a rozvoji jeho vlastnej tvorivosti. Rešpektuje osobnosť a individualitu dieťaťa, dôraz kladie na celostné učenie a pripravené podnetné prostredie. Má jedinečný komplex pomôcok. Práca s nimi si vyžaduje vzdelaného, tvorivého a flexibilného pedagóga s citom pre dôslednosť, detail a partnerský prístup k dieťaťu.

Maria Montessori bola výnimočne nadaná a vzdelaná talianska lekárka, ktorá vyštudovala aj filozofiu, psychológiu a veľmi aktívne sa zaoberala pedagogikou, antropológiou a biológiou. Prevažnú časť jej práce v oblasti pedagogiky tvoria výklady pozorovania detí a analýza pedagogických experimentov. Prvýkrát začala používať a ďalej rozvíjala materiál pre zmyslovú výchovu detí.

Hlavné princípy pedagogiky Marie Montessori:

  • Pomôž mi, aby som to dokázal sám
  • Dieťa je tvorcom samého seba
  • Ruka je nástrojom ducha
  • Rešpektovanie senzitívnych (citlivých) období
  • Slobodná voľba práce
  • Pripravené prostredie - rozvíjanie činnosti zmyslových analyzátorov
  • Polarizácia pozornosti
  • Práca s chybou

Metodika práce

„Povedz mi a ja zabudnem, ukáž mi a ja si zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja pochopím."
Staré čínske príslovie

Metodika práce vo výchovnom systéme montessori pedagogiky je rozdelená do oblastí:

Pre tieto oblasti existujú desiatky demonštračných cvičení s logickým priebehom, ktoré sú vykonávané vopred určeným spôsobom. Tieto cvičenia majú konkrétny cieľ zodpovedajúci veku dieťaťa. K naplneniu cieľa sú stanovené adekvátne prostriedky a materiály. V rámci demonštračných cvičení je zakomponovaná aj práca s chybou, ktorá slúži ako kontrolný mechanizmus k overeniu zvládnutia danej úlohy a zároveň pomáha u detí upevňovať nové skúsenosti a poznatky.

 

DIÁRIUM