Personál

Mimoriadnu pozornosť venujeme výberu vhodného personálu, ktorý môže v našich zariadeniach pôsobiť. O deti sa stará tím pedagógov, lektorov, asistentov a nepedagogických pracovníkov na vysokej profesionálnej úrovni.

Primárnymi požiadavkami na všetky pozície sú zodpovednosť, schopnosť pracovať s ľuďmi (asertívne správanie, empatia, individuálny prístup k deťom a dospelým klientom školy), precíznosť, flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť a profesionálne vystupovanie, vzdelanie kompatibilné s pracovným miestom.

Pre osobný rast a rozširovanie erudovanosti personálu sú zabezpečené a plne dotované vzdelávacie aktivity, zážitkové výcviky, špeciálne tréningové programy, brainstorming a teambuilding zamerané na vzťahy v kolektíve a budovanie tímu. Príjemnou súčasťou je pestrý spoločenský život kolektívu (športové aktivity, pobyty v prírode, relax, slávnostné udalosti a i.).

Značkou nášho dynamického profesionálneho tímu sú:

  • kvalita konsenzuálneho rozhodovania,
  • efektívna a úprimná komunikácia,
  • kooperatívnosť, zodpovednosť,
  • podnikavosť,
  • schopnosť učiť sa a tvoriť,
  • lojalita,
  • zmysel pre humor.

Strategickým článkom nášho tímu sú učitelia. V našom systéme je správanie učiteľa k dieťaťu plné rešpektu k jeho individualite. Učiteľ pôsobí ako radca a rovnocenný partner, ktorý pomáha dieťaťu objavovať a učiť sa, prejavuje maximálnu otvorenosť, trpezlivosť a ústretovosť. Vedie dieťa tak, aby dokázalo pracovať samostatne („Pomôž mi, aby som to dokázal sám“), podnecuje v ňom vlastnú motiváciu k učeniu (celý vyučovací proces veľmi záleží na osobnom prístupe dieťaťa). Učiteľ svoju autoritu uplatňuje predovšetkým svojím osobným príkladom. Nemá robiť veci, ktoré neskôr dieťaťu sprostredkuje ako nežiaduce. Učiteľ je zameraný na dieťa (nie na učebné plány – tie uspokojujú najmä učiteľa :) ), vyrovnaný a vnímavý. Dbá o vývoj dieťaťa vo všetkých rovinách – intelektuálna, emočná aj fyzická. Pedagóg vie rozpoznať, kedy je dieťa pripravené na posun a funguje ako spojovací článok medzi prostredím a potrebami dieťaťa. Pre učiteľa je dôležitý proces a nielen výsledok. Podporuje myslenie dieťaťa a berie ho vážne – počúva a rešpektuje. Dôverou vo vzájomný rešpekt si u žiaka buduje prirodzenú autoritu.

Učiteľ vo svojej práci smeruje k dosiahnutiu cieľa školy – pozorné, sebaisté, šťastné, motivované, vzdelané a zodpovedné dieťa.

Náš tím je podporovaný a vedený tak, aby vynikla originálnosť a jedinečnosť každého jeho člena. Vzájomným prepojením a zladením vzniká jedinečný originál...

Mgr. Eva Saláteková

zriaďovateľka a riaditeľka
Detského montessori centra
Súkromnej základnej školy
Súkromného školského klubu detí
OZ Združenie pre rozvoj vzdelávania
expert montessori pedagogiky

Mgr. Marta Krajňáková

zástupkyňa riaditeľky v Súkromnej základnej škole
vedúca MZ
výchovná poradkyňa
triedna učiteľka vo 4. ročníku

Mgr. Alena Sameková

zástupkyňa riaditeľky v Detskom montessori centre
garant pre anglický jazyk
garant montessori pedagogiky
členka Rady školy
triedna učiteľka v 5. ročníku

Mgr. Slávka Saloňová

špeciálna pedagogička
triedna učiteľka v 2. ročníku
členka Rady školy

Mgr. Eva Skvašíková

triedna učiteľka v 3. ročníku
koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu
koordinátorka vedomostných súťaží

Mgr. Zuzana Gavulová

triedna učiteľka v 1. ročníku
koordinátorka ochrany človeka a prírody, života a zdravia
koordinátorka dopravnej výchovy, športových aktivít
koordinátorka prevencie drogových závislostí a iných patologických javov

Mgr. Viktor Pončák

šéfredaktor školského časopisu
koordinátor školských akcií, exkurzií, kultúrnych podujatí
koordinátor IKT a mediálnej výchovy
Fotografovanie, Futbal

Ing. Martin Tanečka

učiteľ konverzácie v anglickom jazyku, bilingválnej vlastivedy a náboženstva
koordinátor v súkromnom školskom klube detí v anglickom jazyku

 

Mgr. Lucia Pacáková

učiteľka biológie, geografie

 

Katarína Martináková, DiS.art

učiteľka hudobnej výchovy a hry na zobcovej flaute
vedúca školského zboru
učiteľka súkromných hodín hry na klavíri
koordinátorka muzikoterapie a hry na hudobné nástroje

Michal Baluch

učiteľ súkromných hodín hry na gitare

Mgr. art. Pavol Juhás

učiteľ súkromných hodín výtvarnej výchovy
koordinátor arteterapie
Veselá výtvarná výchova, Šach a logické úlohy

Feza Shamamba

lektorka francúzskeho jazyka

Mgr. Martina Uzíková

lektorka španielskeho jazyka

Bc. Ingrid Kapitulová

lektorka nemeckého jazyka

 

Mgr. Božena Baliová

lektorka ruského jazyka

Mgr. Lucia Miňová

učiteľka informatiky a informatickej výchovy

Bc. Erik Seman

lektor spoločenského tanca
vedúci koordinátor voľnočasových aktivít detí v SŠKD
koordinátor spoločenského tanca a spoločenského správania
koordinátor zdravia a pohybu
Mladý záchranár, Moderný tanec

Ing. Jana Sakmárová

koordinátorka voľnočasových aktivít detí v SŠKD
koordinátorka environmentálnej výchovy
administratívna pracovníčka

Zlatuša Hajduová

vychovávateľka v Detskom montessori centre
expert montessori pedagogiky

Ivana Vojtková

učiteľka v Súkromnej základnej škole
a Detskom montessori centre

Timea Grác

učiteľka v Detskom montessori centre

Mgr. Petra Konečná

učiteľka v Detskom montessori centre

 

Erika Podolinská

vychovávateľka v Detskom montessori centre
a v Súkromnej základnej škole

Mgr. Daniela Sakmárová

koordinátorka v Súkromnom školskom klube detí
učiteľka výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania

Mgr. Monika Katunská

ekonómka
členka Rady školy
členka Dozornej rady OZ

Monika Rakašová

servis upratovania a starostlivosti o interiér

 

DIÁRIUM