Bezpečnosť

 • Dôsledné organizačné zabezpečenie vyučovania, prestávok, akcií mimo školy,
 • komplexné poistenie všetkých detí aj zamestnancov školy (úrazy, strata a poškodenie majetku atď.),
 • permanentný dozor s dôrazom na prevenciu počas výchovno-vzdelávacej a relaxačnej činnosti,
 • nadštandardný počet kvalifikovaného personálu k počtu žiakov,
 • vedenie žiakov k uvedomelej disciplíne,
 • zariadenie priestorov moderným variabilným nábytkom s ochrannými bezpečnostnými prvkami,
 • nepretržité monitorovanie priestorov kamerovým systémom (vonkajší areál, vstupy do interiéru),
 • v priestoroch školy nie je dovolené tretím osobám fotografovať ani zhotovovať kamerový záznam,
 • fotografie zabezpečené školou zo všetkých akcií, prezentácií a každodenného života sú prístupné len klientom školy a škôlky v privátnej galérii,
 • pravidelné vstupné a periodické školenia a monitorovanie všetkých zamestnancov o BOZP a PO súkromnými bezpečnostnými technikmi,
 • pravidelné previerky a kontroly ochrany zdravia a bezpečnosti celého objektu bezpečnostnými technikmi v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a SBS.
 

DIÁRIUM