Personál

Mimoriadnu pozornosť venujeme výberu vhodného personálu, ktorý môže v našich zariadeniach pôsobiť. O deti sa stará tím pedagógov, lektorov, asistentov a nepedagogických pracovníkov na vysokej profesionálnej úrovni.

Primárnymi požiadavkami na všetky pozície sú zodpovednosť, schopnosť pracovať s ľuďmi (asertívne správanie, empatia, individuálny prístup k deťom a dospelým klientom školy), precíznosť, flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť a profesionálne vystupovanie, vzdelanie kompatibilné s pracovným miestom.

Pre osobný rast a rozširovanie erudovanosti personálu sú zabezpečené a plne dotované vzdelávacie aktivity, zážitkové výcviky, špeciálne tréningové programy, brainstorming a teambuilding zamerané na vzťahy v kolektíve a budovanie tímu. Príjemnou súčasťou je pestrý spoločenský život kolektívu (športové aktivity, pobyty v prírode, relax, slávnostné udalosti a i.).

Značkou nášho dynamického profesionálneho tímu sú:

  • kvalita konsenzuálneho rozhodovania,
  • efektívna a úprimná komunikácia,
  • kooperatívnosť, zodpovednosť,
  • podnikavosť,
  • schopnosť učiť sa a tvoriť,
  • lojalita,
  • zmysel pre humor.

Strategickým článkom nášho tímu sú učitelia. V našom systéme je správanie učiteľa k dieťaťu plné rešpektu k jeho individualite. Učiteľ pôsobí ako radca a rovnocenný partner, ktorý pomáha dieťaťu objavovať a učiť sa, prejavuje maximálnu otvorenosť, trpezlivosť a ústretovosť. Vedie dieťa tak, aby dokázalo pracovať samostatne („Pomôž mi, aby som to dokázal sám“), podnecuje v ňom vlastnú motiváciu k učeniu (celý vyučovací proces veľmi záleží na osobnom prístupe dieťaťa). Učiteľ svoju autoritu uplatňuje predovšetkým svojím osobným príkladom. Nemá robiť veci, ktoré neskôr dieťaťu sprostredkuje ako nežiaduce. Učiteľ je zameraný na dieťa (nie na učebné plány – tie uspokojujú najmä učiteľa :) ), vyrovnaný a vnímavý. Dbá o vývoj dieťaťa vo všetkých rovinách – intelektuálna, emočná aj fyzická. Pedagóg vie rozpoznať, kedy je dieťa pripravené na posun a funguje ako spojovací článok medzi prostredím a potrebami dieťaťa. Pre učiteľa je dôležitý proces a nielen výsledok. Podporuje myslenie dieťaťa a berie ho vážne – počúva a rešpektuje. Dôverou vo vzájomný rešpekt si u žiaka buduje prirodzenú autoritu.

Učiteľ vo svojej práci smeruje k dosiahnutiu cieľa školy – pozorné, sebaisté, šťastné, motivované, vzdelané a zodpovedné dieťa.

Náš tím je podporovaný a vedený tak, aby vynikla originálnosť a jedinečnosť každého jeho člena. Vzájomným prepojením a zladením vzniká jedinečný originál...

Mgr. Eva Saláteková

zriaďovateľka a riaditeľka
Detského montessori centra
Súkromnej základnej školy
Súkromného školského klubu detí
Predseda predstavenstva OZ Združenie pre rozvoj vzdelávania
expert montessori pedagogiky

Mgr. Alena Sameková

zástupkyňa riaditeľky 
garant pre anglický jazyk
garant montessori pedagogiky
triedna učiteľka v 4.B 

Mgr. Dominik Dorič

zástupca riaditeľky 

výchovný poradca

triedny učiteľ v 5. ročníku

koordinátor vedomostných súťaží

Mgr. Eva Belušová

materská dovolenka

 

 

Mgr, Beáta Eperješi

triedna učiteľka v 1.A

Mgr. Katarína Kiklicová

triedna učiteľka v 1. B

Mgr. Veronika Piliarkinová

materská dovolenka

Mgr. Dominika Senčáková

materská dovolenka

Mgr. Petra Konečná

záskuprňa RŠ v SMŠ a montessori centre

učiteľka SJL 

Mgr. Pavol Šuľák

učiteľ TŠV

 

Mgr. Daniela Sakmárová

vedúca Súkromného školského klubu detí

koordinátorka voľnočasových aktivít

vychovávateľka Súkromného školského klubu detí

Mgr. Tamara Babjáková

materská dovolenkaMgr. Timea Kleinová

Vychovávateľka v ŠKD

Mark Bitten

native lektor anglického jazyka

Peter Tóth

učiteľ hudobnej výchovy,  hry na zobcovej flaute, gitare a spevu

vedenie školského Zboríku

 

Mgr. Tobiáš Štofančík

triedny učiteľ v 4. A

učiteľ RUJ. BIO

Bc. Stanislava Valachová

vychovávateľka v ŠKD

Mgr. Katarína Ivanovová

triedna učiteľka v 2. B


Mgr. Lucia Baňásová

triedna učiteľka v 2. A

Mgr. Timea Grác

triedna učiteľka v 3. A

Mgr. Zuzana Ivanová

triedna učiteľka v 3. B

 

Mgr. Lucia Bartková

vychovávateľka v SŠKD

 

Svitlana Rakitina

lektorka anglického jazyka

 

 Mgr. Petra Filová

učiteľka náboženskej výchovy

 

Jana Vasiľová

servis upratovania

 
 

DIÁRIUM