Chronológia najdôležitejších udalostí

 

 

Začiatok školského roka

1. 9. 2023

Začiatok školského vyučovania

4. 9. 2023

Začiatok vyučovania podľa rozvrhu

5. 9. 2023

Vstupné testy

14.9. - 17.9. 2023

Pedagogická rada

11. 9. 2023

Rodičovské združenia

19. - 21. 9. 2023

Testovanie pohybových predpokladov 1. a 3. ročníka

September – október 2023

Európsky deň jazykov

29. 9. 2023

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie

27.9. - 29. 9. 2023

Jesenné prázdniny

30. - 31. 10. 2023

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok

9.11. - 16. 11. 2023

Hodnotiaca pedagogická rada za 1. štvrťrok

20. 11. 2023

Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič

21. - 23. 11. 2023

Kurz spoločenského tanca

december 2023

Vianočný klavírny koncert pre rodičov a priateľov školy (závisí od aktuálnej epidemiologickej situácie)

 december  2023

Vianočné prázdniny

27. 12. 2023 - 5. 1. 2024

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok

11. - 19. 1. 2024

Klasifikačná pedagogická rada za 1. polrok

22. 1. 2024

Výchovný koncert/divadlo 

január 2024

Rodičovské združenia

23. - 25. 1. 2024

Odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení

31. 1. 2024

Koniec 1. polroka

31. 1. 2024

Začiatok 2. polroka

1. 2. 2024

Otvorené hodiny pre budúcich prvákov

február 2024

Jarné prázdniny

26.2. - 1.3.2024

Čítam, čítaš, čítame

Marec 2024

Veľkonočné prázdniny

28.3.. - 2. 4. 2024

Divadlo v ANJ 

apríl 2024

Zápis do 1. ročníka

január - marec. 2024

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok

od 5.do 12. apríla 2024

Hodnotiaca pedagogická rada

18. 4. 2024

Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič

23. - 25. 4. 2024

Cambridgeská skúška podľa pokynov Britskej rady

Testovanie 5

podľa pokynov NÚCEM

Deň detí

3. 6. 2024

Monitoring výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok

3.6. - 10. 6. 2024

Individuálne konzultácie pedagóg + žiak + rodič

11. - 13. 6. 2024

Klasifikačná pedagogická rada za 2. polrok

18. 6. 2024

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie

jún 2024

Odovzdávanie vysvedčení a slávnostné ukončenie šk. roka

28. 6. 2024

Koniec 2. polroka

30. 6. 2024

Hodnotiaca pedagogická rada

4. 7. 2024

Letné prázdniny

1. 7. - 1. 9. 2024

 

Operatívne porady vedenia školy: každý štvrtok o 7:30
Pracovné porady pedagógov: prvý utorok v každom mesiaci o 7:30 a podľa potrieb
Zasadnutie Pedagogickej rady: podľa organizácie školského roka a podľa potrieb
Zasadnutia MZ a PK raz za dva mesiace + podľa potreby
Zasadnutie Žiackej rady každú prvú stredu v mesiaci o 13:45
Zasadnutie výchovnej komisie podľa potreby
Zasadnutie Rady školy september, január, jún + podľa potreby
 

DIÁRIUM