Prezentácia

  • Prezentácia vlastnej práce žiakov prostredníctvom projektov a vlastných kníh, výtvarných prác, výstupov z práce na fotografickom krúžku, školského časopisu

  • Otvorené hodiny

Rodičia a pedagógovia našej školy majú možnosť zúčastniť sa prezentácie v jednotlivých ročníkoch formou otvorenej hodiny. Cieľom je konkrétnymi aktivitami prezentovať získané kompetencie žiakov, prácu pedagógov, organizačné formy a prostriedky a zároveň získať spätnú väzbu v autoevalvácii.

  • Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov, rodičov, pedagógov a verejnosť s recepciou v hoteli Alessandria
  • Slávnostný zápis budúcich prvákov
  • Odovzdávanie prvých vysvedčení prvákom so slávnostným obedom
  • Vianočný koncert a záverečný koncert

Prezentácia hry na zobcovej flaute, klavíri a gitare, pohybovej dramatiky a divadla v AJ.

  • Školský ples

Reprezentačný večer s prezentáciou školských a mimoškolských aktivít žiakmi a pedagógmi pre rodičov a hostí.

 

DIÁRIUM