Umenie ako bežná súčasť života

Všetci žiaci školy majú rovnaké možnosti rozvíjať umelecké cítenie, vzťah k hudbe a výtvarnému umeniu v interných predmetoch Hra na flaute, Spoločenský tanec a spoločenské správanie ale aj v širokej ponuke mimoškolských aktivít - hra na gitare, klavíri,  Pohybová dramatika (aj v AJ formou metódy CLIL), Veselá výtvarná výchova, individuálne hodiny výtvarnej výchovy. Súčasťou týchto aktivít je návšteva divadla, výstav, prezentácií školy a rôznych organizácií v meste.

 

DIÁRIUM